Seniorenregeling Glastuinbouw

De seniorenregeling maakt het mogelijk dat een oudere werknemer 20% minder gaat werken (1 dag per week) met behoud van 90% van het brutoloon.

Vergoedingen

De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen van de sector:

 • In 2022 is de vergoeding voor werkgevers  van januari t/m juni € 108,71 en voor juli t/m december €110,13 (in verband met geplande loonsverhoging per 1 oktober)
 • De vergoeding voor werkgevers per gedeclareerde seniorendag over 2023 wordt later vastgesteld.

Voorwaarden

 • De werknemer is 62 jaar of ouder op het moment van aanvragen.
 • De werknemer is gedurende 5 aaneengesloten jaren ten minste 26 weken per jaar werkzaam geweest in de sector Glastuinbouw.
 • De regeling loopt maximaal tot de AOW leeftijd.
 • De regeling kan pas ingaan vanaf de datum die in de aangepaste arbeidsovereenkomst staat.

Kijk voor de volledige voorwaarden per 1 januari 2023 in het verstrekkingsreglement seniorenregeling Glastuinbouw.

Bent u werkzaam geweest in een andere sector of stapt u over naar een andere werkgever? 
Tussen sectoren Bloembollengroothandel, Glastuinbouw, Dierhouderij en Open Teelten (bloembollen, boomkwekerij, landbouw, tuinbouw) zijn afspraken gemaakt over een samenwerking voor de seniorenregelingen. Dit betekent het volgende:

 • Was u als werknemer werkzaam in een of meerdere van de bovenstaande sectoren, dan telt dit mee met het bepalen van de referte-eis (5 aaneengesloten jaren, ten minste 26 weken per jaar).
 • Stapt u als deelnemer aan de seniorenregeling over naar een andere werkgever buiten de eigen sector, dan kunt u volgens de voorwaarden van de nieuwe sector deelnemen/blijven deelnemen aan de seniorenregeling. De periode dat u al heeft deelgenomen aan de seniorenregeling, wordt in mindering gebracht op de maximale looptijd van de regeling.
 • Stapt de werknemer over naar een werkgever binnen de eigen sector, dan kan de seniorenregeling ongewijzigd blijven doorlopen. Hiervan moet melding gemaakt worden bij CAS.

Aanvraag

Bent u als werknemer geïnteresseerd in de seniorenregeling? Geef dit dan drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aan bij de werkgever met een schriftelijk verzoek.

Bent u werkgever? Dan kunt u binnen drie maanden voor aanvang van de gewenste ingangsdatum een aanvraag indienen bij het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Aanvraag of declaratie indienen

Veelgestelde vragen

Vanuit de werknemer

Vanuit de werkgever

 • Waar moeten de documenten aan voldoen?

  In de aanvulling of de nieuwe arbeidsovereenkomst moet minimaal het volgende zijn opgenomen:

  • Zowel de oude als de nieuwe arbeidstijd;
  • de ingangsdatum van de seniorenregeling;
  • de dagen waarop gewerkt wordt en het aantal uren per gewerkte dag

  de volgende tekst: “Het is de werknemer niet toegestaan om op de als gevolg van deelname aan de regeling vrijgekomen werktijd werkzaamheden glastuinbouwwerkzaamheden te verrichten, hetzij op basis van een arbeidsovereenkomst, hetzij in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

  • de vaste vrije dag.

  Het document moet ondertekend zijn door zowel de werkgever, als de werknemer, zonder vermelding van BSN.

 • Mijn werknemer is ziek maar staat nog wel op de loonlijst. Komt de regeling dan te vervallen?

  De werkgever heeft geen recht op een verstrekking van het fonds in geval van volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn in de zin van de WAO of WIA zijn niet uitgesloten van de regeling.

 • Mag mijn werknemer overwerken in verband met piekdrukte?

  Dit is toegestaan. Boven de 57 jaar is niet meer dan 10 uur per dag of 45 uur per week toegestaan. Wel wordt aangeraden rekening te houden met de belasting van de werknemer. Structureel overwerk is niet bevorderlijk voor de effectiviteit van de seniorenregeling.

 • Waarop is de dagvergoeding gebaseerd?

  Vanaf januari 2020 wordt uitgegaan van Loongebouw B, functiegroep H met 11 treden.

 • Waar kan ik een Senioren modelovereenkomst vinden?

  Klik hier voor een model addendum voor deelname aan de seniorenregeling.

 • Wanneer kan ik uiterlijk de aanvraag indienen?

  Het is verstandig om drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum uw werknemer digitaal aan te melden via het subsidieportaal. De seniorenregeling kan namelijk niet eerder ingaan dan op de datum waarop de volledige aanmelding is ontvangen. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als de documenten volledig zijn. Uiterlijk twee weken nadat de volledige aanmelding door de administrateur is ontvangen, wordt de beoordeling gedaan. Na de beoordeling ontvangt u per mail een bevestiging.

 • Hoe wordt de ingangsdatum van de regeling bepaald?

  Hiervoor wordt de datum van de aangepaste arbeidsovereenkomst aangehouden. Is de aanvraag later ingediend dan de datum van de aangepaste arbeidsovereenkomst?  Dan is indieningsdatum leidend en vragen wij u de ingangsdatum van de seniorenregeling in de aangepaste arbeidsovereenkomst aan te passen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de subsidieregelingen neemt u contact op met:

Klantenservice Colland
088 008 45 50 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te
bereiken, tegen lokaal tarief)
info@colland-administratie.nl
Postbus 3189
5902 RD Venlo