Tegemoetkoming in kosten T-rijbewijs stagiair

Vanaf 1 januari 2017 kunnen leerlingen met een stage in de sectoren Dierhouderij, Paddenstoelen en Open Teelten (Bloembollenteelt, Boomkwekerij, Landbouw en Tuinbouw) een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Jongeren die een agrarische BOL-opleiding of Pratijkonderwijs volgen en op hun stageplaats met trekkers werken hebben daarvoor een T-rijbewijs nodig. Voor het T-rijbewijs dient een examen afgelegd te worden bij het CBR voor zowel theorie als praktijk. Dit brengt een forse financiële investering met zich mee. Colland stelt subsidie beschikbaar voor de gemaakte kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Inhoud van de regeling
De subsidieregeling is opengesteld van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De kosten die in deze periode zijn gemaakt voor het behalen van het T-rijbewijs en die betrekking hebben op theorielessen, praktijklessen, leermiddelen, Eigen Verklaring en examengeld worden vergoed. Kosten die al in 2016 zijn gemaakt worden niet vergoed. Voorbeeld: kosten voor theorielessen gemaakt in 2016 worden niet vergoed, maar kosten voor de praktijklessen die in 2017 zijn gemaakt wél.
Subsidie wordt verstrekt zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

Een aanvraag voor subsidie moet digitaal via CAS, het Colland Administratie Systeem, worden ingediend. Dit loket is te vinden op www.colland-administratie.nl

Vergoedingen

cao naam Code Budget deelnemer Percentage % vergoeding
Dierhouderij 35 1.500 50
Paddenstoelen 33 1.800 50
Open Teelten Landouw 53 1.800 50
Open Teelten Tuinbouw 54 1.800 50
Open Teelten Bloembollen 55 1.800 25
Open Teelten Boomkwekerij 56 1.000 25

Voorwaarden
De stagiair kan in aanmerking komen voor subsidie wanneer aan een de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1. als stagiair loop je stage op een bedrijf waar de volgende cao van toepassing is: cao Dierhouderij  / cao Open Teelten / cao Paddenstoelen (om teleurstellingen bij het indienen van de subsidie aanvraag te voorkomen is het raadzaam na te gaan of de stagebieder aangesloten is bij het fonds Colland Arbeidsmarkt en premie aan het fonds afdraagt) én
2. als stagiair loop je stage in het kader van één van de volgende opleidingen met crebonummer:

 • 25438 Vakexpert agrohandel en logistiek
 • 25439 Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
 • 25534 Vakexpert teelt en groene technologie
 • 25535 Vakexpert veehouderij
 • 25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek
 • 25536 Vakbekwaam medewerker teelt
 • 25537 of 25436 Vakbekwaam medewerker veehouderij
 • 25430 Medewerker agrohandel en logistiek
 • 25431 Medewerker teelt
 • 25432 Medewerker veehouderij

óf krachtens een stageovereenkomst in het kader van Praktijkleren

3. de subsidie kan alleen worden aangevraagd door de stagiair
4. de subsidie wordt berekend over het factuurbedrag inclusief de eventuele BTW
5. subsidie wordt via CAS aangevraagd onder toevoeging van de volgende documenten:

 • stageovereenkomst, die ondertekend dient te zijn door de school, de stagiair (bij minderjarig; tevens door ouders/verzorgers) en de stagebieder. Een format voor een geldige stageovereenkomst is niet ontwikkeld. Aan de hand van de stageovereenkomst moet duidelijk worden dat de stagiair daadwerkelijk (een periode) stage loopt tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018.
 • ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Verklaring tbv Colland Subsidie T-Rijbewijs BOL-ers of Praktijkleren, te downloaden via CAS.
 • één of meerdere facturen die betrekking hebben op cursusgeld, leermiddelengeld, kosten Eigen Verklaring en examengeld.
 • kopie van het T-rijbewijs (voor- en achterkant) waarvan de datum van afgifte moet liggen tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Backoffice Colland via 0900 – 040 13 28 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur te bereiken, tegen lokaal tarief) of info@colland-administratie.nl