Projecten Archive

Vertrouwenspersoon glastuinbouw

Discriminatie, intimidatie, ongelijke behandeling: het klinkt wellicht als een ver-van-mijn-bed-show, maar ook in de glastuinbouw kunnen zich dergelijke zaken voordoen. Sociale partners glastuinbouw (vertegenwoordigers namens werkgeversorganisaties Glastuinbouw Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB en Plantum én werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen) vinden het belangrijk dat er sprake is van een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. Daarom hebben zij afspraken over de vertrouwenspersoon glastuinbouw opgenomen in de cao. Een vertrouwenspersoon biedt hulp bij het oplossen van conflicten op de werkplek en het voorkomen van mogelijke gevolgen. Dit draagt bij aan goed werkgeverschap en goed sociaal beleid.

Waar is de vertrouwenspersoon voor?
Als medewerker kun je bij de vertrouwenspersoon terecht met meldingen of klachten over ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon is er voor de eerste opvang als je hulp en advies nodig hebt. Hij of zij biedt jou een luisterend oor en begeleidt je zo nodig bij het zoeken naar een oplossing en bijvoorbeeld het indienen van een klacht. Om problemen met belangen te voorkomen kun je geen eigen personeelsfunctionaris of bedrijfsarts als vertrouwenspersoon benoemen. Dit staat in de richtlijn van Inspectie SZW.

Wat kan de vertrouwenspersoon glastuinbouw voor jou doen?
De interne vertrouwenspersoon, binnen het glastuinbouwbedrijf, is in principe het eerste aanspreekpunt.

Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon. Henriette Merens is sinds 2008 de externe vertrouwenspersoon voor de glastuinbouw. Als medewerker kun je bellen of een e-mail sturen om je hart te luchten over problemen op de werkvloer en om advies te vragen. Denk hierbij aan ongelijke behandeling bij werktijden of andere werkafspraken, discriminatie, (seksuele) intimidatie of pesten.

Je kunt haar telefonisch bereiken via 020-2050239 (van maandag tot en met vrijdag van 8.00-17.30 uur) of per e-mail via info@resultmediation.nl. Dit is een onafhankelijke en landelijk werkende organisatie gespecialiseerd in bemiddeling in werksituaties.

Gesprekken met de vertrouwenspersoon worden altijd vertrouwelijk behandeld. Er wordt zonder toestemming geen contact opgenomen met derden.

Download de flyer

Klik hier om de Nederlandse flyer vertrouwenspersoon glastuinbouw te downloaden.

Voorlichting seniorenregeling Bloembollen 2 en 10 april

Het is steeds belangrijker voor werknemers om gemotiveerd en in goede gezondheid te blijven werken tot aan hun pensioen. De verhoging van de pensioenleeftijd is een belangrijke factor. Hoe blijven oudere werknemers binnen de bloembollen gezond, gemotiveerd en gelukkig aan het werk?

Sociale partners van de sectoren bloembollengroothandel en open teelten bloembollen zijn ter ondersteuning van oudere werknemers gestart met een seniorenregeling. 

Met de seniorenregeling kan een oudere werknemer 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het brutoloon. Door het in dienst houden van oudere werknemers creëert de werkgever ruimte voor kennisoverdracht van ervaren werknemers naar de volgende generatie. De werknemer heeft een betere werk-privéverhouding.

Wilt u weten wat gebruik maken van deze regeling betekent voor nu en in de toekomst? Kom dan naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten over de seniorenregeling die sociale partners samen met Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren op 2 en 10 april.
Tijdens de bijeenkomsten wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het pensioen.
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.
Locaties
Bijeenkomst 2 april
Hotel Restaurant de Nachtegaal
Heereweg 10
2161 AG Lisse
Bijeenkomst 10 april 
Hotel Golden Tulip
Arcadialaan 6
1813 KN Alkmaar

Voor deze bijeenkomst worden werkgevers én werknemers (vanaf 58 jaar) gezamenlijk uitgenodigd! Als werknemer kunt u ook samen met uw partner komen.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst een routebeschrijving en het programma.

Aanmelden

CIVT&U 2018

Het CIVT&U is een samenwerkingsverband van het bedrijfsleven en zes AOC’s. Gezamenlijk ontwikkelen zij inspirerende onderwijscontent aansluitend bij nieuwe trends en ontwikkelingen in de sector. Daarnaast zijn er zes Meetingpoints in de regio waar bedrijven, hun medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers elkaar ontmoeten.

De samenwerking bestaat al sinds 2013. In september 2017 is het CIVT&U geëvalueerd en geconstateerd het zeer effectief is, tegen lage kosten. Daarmee heeft het CIVT&U de toegevoegde waarde voor de sector glastuinbouw bewezen en is besloten om in 2018-2022 door te gaan. Voor deze periode zijn vier thema’s gekozen:

 • de toekomst van de teelt;
 • tuinbouw als technologische en duurzame sector;
 • gezondheid en welbevinden;
 • duurzaam internationaal ondernemen.

Subsidie voor nieuwe activiteiten
Het project heeft van het fonds Colland Arbeidsmarkt een bijdrage ontvangen voor de kosten van een aantal nieuwe activiteiten. Er wordt content ontwikkeld voor twee nieuwe inspirerende modules. Deze modules gaan over big data voor kwekers en moderne toepassingen van licht. Bij de oplevering van deze modules wordt per module één masterclass georganiseerd bij een van de Meetingpoints. De content van twee bestaande modules wordt aangepast zodat deze ook digitaal beschikbar gesteld kan worden.

Daarnaast wordt bij twee Meetingpoints een bijeenkomst georganiseerd voor alumni. Door eens per twee jaar een terugkomdag te organiseren voor afgestudeerden kunnen alumni hun vakkennis bijhouden en op de hoogte blijven van wat er speelt in de sector. Dit alumni-beleid wordt als pilot eerst op twee locaties uitgetest.

Hybride leren glastuinbouw Oostland

De doorstroom van vmbo-leerlingen naar een mbo-vervolgopleiding in de glastuinbouw is beperkt. Terwijl er in de sector een sterke behoefte is aan medewerkers op mbo-niveau. Om de doorstoom te stimuleren is het belangrijk dat leerlingen een goed beeld hebben van de beroepspraktijk.

Nieuwe beroepen ontwikkelen zich razendsnel en sectorgrenzen vervagen. Scholen hebben tijd nodig om daarop in te spelen. Tegen de tijd dat een nieuw beroep goed is omschreven en er passend lesmateriaal is, is het beroep zelf alweer verandert. Leerlingen krijgen op die manier geen goed beeld van een beroep. Door meer samen te werken met lokale bedrijven uit de sector kan sneller op de nieuwe praktijk van een beroep worden ingespeeld. Daar gaan LTO Glaskracht Nederland en een aantal scholen in Oostland mee aan de slag.

Leren bij een lokaal bedrijf
In het eerste halfjaar van 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot van het hybride opleidingsmodel glastuinbouw. Het hybride opleidingsmodel betekent kortgezegd dat leerlingen uit de bovenbouw van het vmbo via een carrousel op twee wekelijkse dagdelen in kleine groepen werken en leren bij een lokaal partnerbedrijf. Het lesprogramma is door de partnerbedrijven en de scholen gezamenlijk vastgesteld. Bedrijven hebben op die manier meer invloed op het lesprogramma en de aansluiting bij de beroepstoekomst. Terwijl de leerlingen door deze levensechte ervaringen een betere keuze kunnen maken voor hun mbo-vervolgopleiding. Het startschot van het project werd eind juni gegeven door LTO Glaskracht Nederland voorzitter Sjaak van der Tak. “Hybride opleiden leidt tot win-win situaties voor alle betrokkenen: het onderwijs, de bedrijven, de gemeente en de leerlingen”, aldus Van der Tak.

Het project wordt gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt en de gemeente Lansingerland en loopt van 2018 tot 2020. Bij het project zijn diverse scholen uit het Oostland aangesloten: Melanchthon Business School (MBS), Lentiz mbo Oostland, Melanchthon Berkroden en Wolfert Lansing. Initiatiefnemer van dit project is SOB Oostland (samenwerkingsverband van onderwijsinstellingen en bedrijven in het Oostland) en verder werken in het project samen: LTO Glaskracht Nederland, VNO-NCW Oostland, gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp en de glastuinbouwbedrijven waar en door wie de lessen worden gegeven. De onderwijsinspectie wordt gevraagd om advies.

Meer weten?
Meer informatie over dit project vindt u ook op de  website van Glastuinbouw Nederland.

Circulaire Tuinbouw

De glastuinbouw moet constant inspelen op trends en vernieuwen om haar concurrentiepositie in Nederland, Europa en de wereld te behouden. Daarom werkt de sector veel aan innovatieprogramma’s. Deze programma’s vragen om kennisontwikkeling van de werknemers in de sector. Er is hierdoor steeds meer vraag naar hbo- en universiteitsstudenten.

Als de sector over voldoende gekwalificeerd personeel wil blijven beschikken, dan is het belangrijk om de verbinding tussen mbo, hbo en universiteiten te verbeteren. Daarom organiseert Glastuinbouw Nederland, met financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt, een collegereeks rondom een actueel innovatiethema: circulaire tuinbouw. De collegereeks wordt georganiseerd samen met de universiteiten Leiden, Delft en Erasmus en World Horti Center voor leerlingen van het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs. De collegereeks bestaat uit een zevental openbare colleges, een webinar en de ontwikkeling van een onderzoeksagenda circulaire tuinbouw.

Meer weten?
Meer informatie over circulaire tuinbouw vindt u ook op de website van Glastuinbouw Nederland.

Toolbox 1e hulp bij calamiteiten

Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen. Desondanks is het goed om van tevoren na te denken wat je zou moeten doen als zich een calamiteit voordoet. En als de calamiteit plaatsvindt moet het bedrijf snel over een goed draaiboek beschikken om adequaat te kunnen reageren. Een draaiboek dat hopelijk nooit van de plank hoeft te komen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft in samenwerking met Stigas een draaiboek ontwikkelt dat focust op arbeid gerelateerde zaken en zich richt op land- en tuinbouwbedrijven. Hier en daar kijkt het draaiboek iets breder richting andere stakeholders van het bedrijf. Dit draaiboek kent de volgende opbouw:

 • Wat kunt u nu doen?
 • Wat kunt u doen tijdens de calamiteit?
 • Wat kunt u doen direct na de calamiteit?
 • Wat kunt u enige tijd na de calamiteit doen?

Draaiboek gratis downloaden

Het draaiboek 1e hulp bij calamiteiten is mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het fonds Colland Arbeidsmarkt. Werkgevers die te maken krijgen met schade kunnen direct gebruik maken van het draaiboek door het gratis te downloaden. Uiteraard kunnen ze ook bellen met de Werkgeverlijn land- en tuinbouw en met Stigas.

Leven lang leren kalender varkenshouderij

In samenwerking met VarkensNET en Stichting KPV organiseert Varkens.nl kennissessies voor varkenshouders en medewerkers. De Kenniskalender bevat het jaarprogramma voor kennissessies én TOP-sessies. Elke maand een sessie in Noord en één in Zuid. Telkens rondom een specifiek thema, waarbij experts inleidingen verzorgen en vragen worden uitgediept tijdens workshops. De kennissessies worden aangeboden op drie niveaus: praktijk, management en ondernemerschap. Zodat de deelnemers gelijkgestemden zijn. Deze sessies worden ondersteund met kennisartikelen in het vakblad Varkens.

Meer weten
Voor meer informatie over de kenniskalender en de data van de kennissessies kijkt u op de website van Varkens.nl

Stagestimulator

Het project Stagestimulator draagt bij aan de verbetering van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de glastuinbouw en biedt ondersteuning op het gebied van stage- en afstudeeropdrachten. De Stagestimulator kijkt naar de inhoudelijke aansluiting van de opleiding en nieuwe ontwikkelingen. De tuinbouw heeft innovatieve vakmensen nodig die nu en in de toekomst willen werken in een sector die voorop loopt in oplossingen als het gaat om voedsel, energie en water. Een inspirerende stage is de beste kennismaking met de beroepspraktijk.

Activiteiten van de stagestimulator
De stagestimulator voert de volgende activiteiten uit:

 • Greenport ‘Stageplaatsen’: het stagemeldpunt voor studenten op mbo en hbo niveau en  bedrijven in de Greenport;
 • Greenport Collegetour: docenten informeren over de ontwikkelingen binnen de glastuinbouwsector;
 • Greenport Collegetour op maat: een op maat gemaakt bedrijfsbezoek voor docenten en/of studenten;
 • Greenport ‘Junior Collegetour’ speciaal voor leerlingen;
 • Greenport ‘Gastlessen’: ondernemers geven gastcollege op opleidingen in de regio;
 • Greenport ‘Opdrachten voor leerlingen’: uitdagende praktijkopdrachten;
 • ‘Een verrassende vergadertafel…’: een rondetafelgesprek tussen docenten en ondernemers.

Op het Meldpunt Stages komen verzoeken uit het onderwijs en bedrijfsleven samen. Het Meldpunt Stages is geïntegreerd op de website www.hortivalley.nl. Hier vindt u een overzicht van de nu beschikbare stageopdrachten, vacatures en veel meer interessante informatie.

Vanuit het meldpunt wordt onder andere de Greenport Collegetour georganiseerd. De Greenport Collegetour informeert docenten over de ontwikkelingen binnen de glastuinbouwsector. Dit bestaat uit een bedrijfsbezoek, met een presentatie, een rondleiding door het bedrijf en een discussie. Het doel van de Collegetour is om het ondernemen in het onderwijs te stimuleren door het onderwijs en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen.

Meer informatie
De Stagestimulator is een project van LTO Glaskracht Nederland en Greenport West-Holland en wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt. Heeft u nog vragen? Kijk op greenportwestholland.nl/stagestimulator/ of stuur een e-mail naar stagestimulator@greenportwestholland.nl. Martijn van Velzen is de projectleider stages binnen de Greenport en ook te bereiken via 06-52427589.

 

Gezond beleid

Gezond beleid ondersteunt bedrijven op het gebied van werkgeverschap en personeelsbeleid. Tijdens netwerkbijeenkomsten delen werkgevers hun kennis en ervaringen. Er zijn netwerkbijeenkomsten voor de sectoren Glastuinbouw en Open Teelten.

Manifestatie gezond beleid
Op 16 januari 2018 werd een manifestatie georganiseerd voor bedrijven uit alle sectoren. Hier stond de krapte op de arbeidsmarkt centraal.D e Nederlandse tuinbouw behoort tot de wereldtop. Om aan de top te kunnen blijven hebben bedrijven getalenteerde jonge mensen nodig. Er wordt echter van alle kanten aan deze talenten getrokken. Kennen de jongeren de tuinbouw goed genoeg zodat ze kiezen voor een carrière in de sector? Lukt het u als agrarisch ondernemer in de krappe arbeidsmarkt om personeel te vinden en kunt u goede jonge mensen binden en blijven boeien? Wat kunt u doen? Wat kunnen anderen doen?

Meer informatie
Meer informatie over Gezond Beleid en de manifestatie is te vinden via www.gezondbeleid.nl.

Vertaling cao glastuinbouw

In de sector glastuinbouw werken mensen met veel verschillende nationaliteiten. Deze werknemers spreken niet altijd Nederlands. Of ze begrijpen de taal maar gedeeltelijk. Hierdoor zijn zij niet of onvoldoende op de hoogte van afspraken uit de cao. Daarom is de cao glastuinbouw vertaald in het Pools en Engels.

Sociale partners in de glastuinbouw (vertegenwoordigers namens werkgevers Plantum, LTO Glaskracht, LTO Noord, LLTB en ZLTO en werknemers CNV Vakmensen en FNV) vinden het belangrijk dat werknemers goed geïnformeerd zijn over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden zoals deze afgesproken zijn en gelden in de sector. Om naleving van de gemaakte afspraken te stimuleren en ongewenste situaties te voorkomen is de cao glastuinbouw in het Pools  en Engels vertaald. U download de Poolse vertaling hier. De Engelse vertaling van de cao is hier te downloaden.