Nieuws Archive

Meld deelnemers uitgebreide seniorenregeling Groen, Grond en Infrastructuur in juli aan!

Op 1 januari 2022 is de uitgebreide seniorenregeling in de sector Groen, Grond en Infrastructuur ingegaan. Medewerkers konden hier al gebruik van maken, maar het was tot nu toe technisch nog niet mogelijk om hiervan melding te doen in CAS. Sinds vrijdag 1 juli is het portaal aangepast en kun je als werkgever de deelnemende medewerkers aanmelden. De deadline voor het verwerken met terugwerkende kracht is 31 juli 2022. Het is dus belangrijk dat medewerkers die in de afgelopen maanden al gebruik zijn gaan maken van de uitgebreide seniorenregeling deze maand nog worden aangemeld, anders ontvangt de werkgever hiervoor geen vergoeding.

Wat is de seniorenregeling?
Werknemers in de sector Groen, Grond en Infrastructuur kunnen vanaf hun 60e jaar gebruik maken van de seniorenregeling. Zij gaan dan een dag minder werken en behouden 90% van hun loon. Ook vindt er pensioenopbouw plaats over ditzelfde loon. De werkgever ontvangt vanuit fonds Colland Arbeidsmarkt een vergoeding voor de dag dat de werknemer niet werkt, maar wel gedeeltelijk salaris ontvangt. Vanaf drie jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd kan een werknemer gaan deelnemen aan de uitgebreide seniorenregeling. Hij gaat dan 3 dagen werken en behoud 85% van het oorspronkelijke salaris. De werkgever krijgt in dit geval twee keer de dagvergoeding vanuit Colland, hoewel dat niet geheel kostendekkend is.

Meer weten over de seniorenregeling?
In december 2021 is een webinar over de seniorenregeling gemaakt. Het is mogelijk om dit webinar te bekijken via deze link. Cumela heeft een animatievideo gemaakt over de seniorenregeling. Wilt u meer lezen over de seniorenregeling? Kijk dan op de website van fonds Colland Arbeidsmarkt naar de pagina Seniorenregeling GGI.

 De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de GGI; FNV, CNV, Cumela en HZC. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de GGI. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

                                            

Nieuwe subsidieregeling cursussen open teelten per 1 juli 2022

De subsidieregeling cursussen in de sector open teelten (bloembollenteelt, boomkwekerij, landbouw en tuinbouw) is vernieuwd zodat dit nog beter aansluit op de vraag vanuit de sector. Zo was er behoefte aan meer duidelijkheid voor de aanvrager. Het criterium van de rechtspersoon voor de opleider is hierdoor komen te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een check op de open inschrijving. Dat wil zeggen dat op de website van de opleider het cursusaanbod moet worden gepubliceerd met in ieder geval de cursusnaam en programma, data en inschrijfmogelijkheid.

De nieuwe regeling is van kracht voor cursussen met een startdatum vanaf 1 juli 2022. Het nieuwe reglement voor alle vier deelsectoren vindt u vanaf 1 juli aanstaande op de website van het fonds Colland Arbeidsmarkt:

1) Bloembollenteelt https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-bloembollen/

2) Boomkwekerij https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-boomkwekerij/

3) Landbouw https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-landbouw/

4) Tuinbouw https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/cursusgroepen-open-teelten-tuinbouw/

Daarop vindt u ook een handige checklist die helpt om te bepalen of de door u gekozen opleider en cursus voldoet aan het reglement.

Voor vragen kunt u ook altijd bellen met de Colland Klantenservice via 088-0084550 of mailen via info@colland-administratie.nl

Colland Arbeidsmarkt

De subsidieregeling voor cursussen open teelten is mogelijk gemaakt door financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de sector open teelten. Werkgevers en werknemers kunnen deze subsidie eenvoudig aanvragen op de website van Colland Arbeidsmarkt. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema’s zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren.

Cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Glastuinbouw algemeen verbindend verklaard met ingang van 11 juni 2022. Dit besluit is op 10 juni 2022 gepubliceerd in de Staatscourant. Hierdoor geldt de cao Glastuinbouw niet alleen voor de leden van de werkgeversorganisaties maar voor alle werkgevers en werknemers in de sector.

Nieuwe cao glastuinbouw
In maart 2022 hebben werkgevers- en werknemersorganisaties al overeenstemming bereikt over een nieuwe cao Glastuinbouw. De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De cao is afgesloten door LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland en Plantum enerzijds en FNV en CNV anderzijds.

 Wat is er veranderd in de nieuwe cao?
Alle werknemers in de Glastuinbouw hebben recht op loonsverhoging als zij in schaal B2 of hoger zijn ingeschaald. Per 1 januari 2022 is de loonsverhoging 3%. En per 1 oktober 2022 is de loonsverhoging 2,5%.

Eenmalige uitkering
Werknemers in dienst bij een glastuinder krijgen bovendien een eenmalige uitkering van €500,- bruto op basis van een voltijds dienstverband. De werknemer moet hiervoor in dienst zijn op 1 januari 2021 én nog steeds in dienst zijn op 1 januari 2022. Voor parttime medewerkers en medewerkers met een wisselend urenpatroon geldt de eenmalige uitkering naar rato.

Seniorenregeling dierhouderij is een win-win voor zowel werknemers als werkgevers

Op dinsdag 7 juni 2022 organiseerden Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen in samenwerking met sociale partners (FNV, CNV Vakmensen, LTO Nederland, COBK en POV) in de dierhouderij een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt en hoe het in de praktijk werkt. Erik Honkoop (bestuurder CNV Vakmensen) en Wendy Dros (HR-adviseur Probroed & Sloot) gaven uitleg over de regeling en wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen. Jelmer Leenstra (consulent BPL Pensioen) ging in op de consequenties voor het pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen indienen die na afloop zijn beantwoord door Steve Fok (LTO Nederland) en Margreet Verkerk (Colland Arbeidsmarkt). Ruim 75 personen namen deel aan het webinar en de reacties na afloop waren erg positief.

Seniorenregeling draagt bij aan gezond en met plezier blijven werken

Erik Honkoop legt uit dat de seniorenregeling voor werknemers in de dierhouderij vanaf 62 jaar de mogelijkheid biedt om 20% minder te werken voor 90% loon. En in de meeste gevallen nagenoeg met 100% behoud van je pensioenopbouw. “De regeling draagt bij aan het gezond en met plezier blijven werken tot aan het pensioen. De rustdag draagt bij aan het herstelvermogen van de werknemer. De reden voor werkgevers om hieraan mee te werken is dat je hiermee het risico op vroegtijdige uitval voorkomt. Voor oudere medewerkers die ziek worden, is het vaak langdurig en dat kan voor de werkgevers erg kostbaar zijn.”

 

De impact van Oekraïne op onze sectoren

De oorlog in Oekraïne heeft enorme gevolgen voor het land en haar inwoners. Ook in andere landen voelen mensen en bedrijven de impact hiervan. Nederlandse boeren en tuinders kijken in eerste instantie met veel zorg naar de gevolgen van de oorlog voor de inwoners van Oekraïne en de impact ervan op het land. Tegelijkertijd denken ze na over wat dit betekent voor hun eigen bedrijf. LTO Nederland informeert en ondersteunt haar leden op verschillende manieren. VanColland vroeg Hans Koehorst (Themacoördinator Plantaardige Sectoren, LTO Nederland) naar de situatie in de Nederlandse land- en tuinbouwsector, de opvang van vluchtelingen en de ondersteuning vanuit LTO voor ondernemers en werkgevers in de land- en tuinbouw.

Klik hier om het interview te lezen

Online informatiebijeenkomst seniorenregeling dierhouderij 7 juni 2022

Hoe blijven werknemers gezond en met plezier werken tot aan de AOW leeftijd? Met het opschuiven van de AOW-leeftijd wordt dat steeds lastiger. Sociale partners (CNV vakmensen, FNV Agrarisch Groen, LTO Nederland, POV en COBK) in de sector dierhouderij hebben hiervoor een seniorenregeling ingesteld. De regeling is bedoeld voor werknemers vanaf 62 jaar. Met deze regeling kunnen werknemers vanaf 62 jaar 80% werken voor 90% loon en in de meeste gevallen nagenoeg met 100% behoud van gelijke pensioenopbouw.

Webinar seniorenregeling
Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseren in samenwerking met sociale partners op dinsdag 7 juni een webinar over de seniorenregeling dierhouderij. Tijdens dit webinar wordt toegelicht wat de seniorenregeling inhoudt en wat de gevolgen en mogelijkheden zijn in relatie tot het loon en de pensioenopbouw. Ook wordt ingegaan wat werkgevers kunnen doen om het goed in te regelen.

Daarnaast is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Voor wie
Het webinar is bedoeld voor werknemers én voor werkgevers.

Werknemers vanaf 58 jaar ontvangen rechtstreeks een uitnodiging per mail. Daarnaast kunnen ook werknemers die jonger zijn dan 58 jaar zich aanmelden. Het kan zinvol zijn om de partner hierbij te betrekken en samen het webinar te volgen.

Ook werkgevers zijn van harte welkom om het webinar bij te wonen. Werkgevers kunnen zich ook samen met hun werknemer(s) aanmelden. Werkgevers worden vriendelijk gevraagd hun werknemers te attenderen op deze webinar.

Wanneer
Dinsdag 7 juni van 19.00 tot 19.45 uur.

Hoe aanmelden
Ga naar https://www.collandarbeidsmarkt.nl/webinar-voorlichtingsbijeenkomst-dierhouderij om u aan te melden voor de online voorlichtingsbijeenkomst seniorenregeling Dierhouderij op 7 juni via het inschrijfformulier

Of scan de QR-code hiernaast met uw telefoon om rechtstreeks naar het aanmeldformulier te gaan. Dit kan tot en met vrijdag 3 juni.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Voorafgaand aan de webinar ontvangt u een link voor deelname. Heeft u op voorhand vragen? Geef die dan bij uw aanmelding alvast aan ons door.

Bent u verhinderd op 7 juni en wilt u de sessie terugkijken dan horen wij dat graag. U kunt ons mailen via info@colland.nl

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op https://www.collandarbeidsmarkt.nl/regeling/seniorenregeling-dierhouderij/. Hier vindt u ook alle contactgegevens van sociale partners.

Profijt van blije en gezonde werknemers

De mate van inzetbaarheid en het verzuim geven in de glastuinbouw aanleiding om (extra) te investeren in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit blijkt uit een sectoranalyse. De meeste werknemers hebben vooral behoefte aan gunstige arbeidsvoorwaarden om flexibeler te kunnen werken. Werkgevers zijn bereid te investeren in met name scholing en personeelsbeleid als functioneringsgesprekken en coaching. Vakblad voor de Bloemisterij sprak met Leo van Beekum (bestuurder van FNV) en Jacqueline Kroon (Beleidsspecialist Arbeid, Glastuinbouw Nederland).

Klik hier voor het artikel

Bron artikel: Vakblad voor de Bloemisterij

Webinar voorlichtingsbijeenkomst Dierhouderij 7 juni 2022

Medewerkers in de sector Dierhouderij kunnen vanaf 62 jaar 20% (1 dag per week) minder werken met behoud van 90% van het bruto loon door gebruik te maken van de seniorenregeling.

Maar wat houdt de regeling precies in? Zijn er financiële gevolgen en zo ja, welke? Wat zijn de mogelijkheden om het te combineren met bijvoorbeeld deeltijdpensioen? En wat betekent nu meedoen aan de seniorenregeling straks voor het pensioen?

Om antwoord te geven op deze en al uw andere persoonlijke vragen, organiseren sociale partners Dierhouderij i.s.m. Colland en BPL Pensioen een online voorlichtingsbijeenkomst op 7 juni a.s. van 19.00-19.45

Het webinar is bedoeld voor werkgevers en werknemers in de sector Dierhouderij en worden hiervoor beiden uitgenodigd.

De regeling is een initiatief van sociale partners in de sector Dierhouderij: CNV vakmensen, FNV Agrarisch Groen, LTO Nederland, POV en COBK.

 

Aanmelden

Hoe gelukkig zijn werknemers in de sector GGI?

Vier van de vijf werknemers in de sector Groen Grond en Infrastructuur geeft zijn werk een zeven of hoger. Dit blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder werknemers en werkgevers.  De werknemers zijn vooral tevreden over de manier waarop ze zelf hun werk kunnen bepalen en de goede sfeer tussen collega’s.

Het onderzoek, uitgevoerd door Actor,  is nog een uitvloeisel uit het cao akkoord van 2021 waarin was afgesproken om het werkgeluk in de sector te onderzoeken. In mei en juni 2021 zijn er vragenlijsten uitgezet waarop 278 werknemers en 35 werkgevers hebben gereageerd.  Als het gaat om werkgeluk dan blijkt dat vooral de eigen gezondheid en de sfeer tussen de collega’s er uit springt. Werknemers vinden gezondheid het belangrijkste om werkgeluk te ervaren. Ook vindt ruim 75 procent van de werknemers dat de sfeer een positieve invloed heeft.

Ongeveer zestig procent van de werknemers ervaart daarnaast een positieve invloed op het werkgeluk bij de onderwerpen veiligheid, het hebben van een goede leidinggevende, de balans tussen werk en privé en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Bij deze punten is er een klein aantal werknemers die hier negatief over is.

Bij het onderwerp werkdruk is het beeld wisselend. Tegenover een grote groep van ongeveer 70 procent die dit als positief ervaart en werkdruk dus geen probleem vindt, staat een groep van ongeveer twintig procent die de werkdruk als hoog ervaart. Zij geven vooral aan werk en privé niet goed te kunnen combineren. Als oorzaak noemen deze werknemers vaak het hoge aantal uren dat ze moeten maken.

Opvallend is ook dat 78 procent van de werknemers aangeeft tevreden te zijn met het salaris. Er is echter ook een groep van ruim twintig procent die niet tevreden is. 1 op de zes werknemers geeft aan het financieel lastig te hebben. Een aantal van deze werknemers geeft aan behoefte te hebben aan financiële hulp en een grote groep werkgevers zou graag zien dat deze groep werknemers hulp krijgt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hebben cao-partijen een werkgroep ‘Pilot Geldzorg’ ingesteld. Deze werkgroep zal kijken of er op dit thema een kleinschalig project pilot kan worden uitgevoerd in de sector.

Andere opvallende uitkomsten uit dit onderzoek

  • Werkgevers geven aan graag in gesprek te gaan met werknemers over arbeidsvoorwaarden.
  • De meeste werknemers bepalen altijd of vaak hoe ze het werk uitvoeren ( ruim 72%). Ongeveer 80% van de werkgevers geeft ditzelfde antwoord.
  • Een meerderheid van de werknemers ( ongeveer 70%) geeft aan nooit tot soms te mogen mee beslissen over wanneer iets af moet zijn.
  • Qua werkdruk geeft 70% van de werknemers aan het werk in de daarvoor bedoelde tijd te kunnen afronden.

92% van de werknemers beoordeelt de eigen gezondheid met een voldoende.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je contact opnemen met:

 

Klik hier om naar het eindrapport Werkgeluk in de sector Groen Grond en Infrastructuur te gaan

Koninklijke VHG op de Food Forum Floriade

In de aanloop naar Floriade Expo 2022 werkten VHG-groenprofessionals gezamenlijk aan de realisatie van het Food Forum. Dit iconische gebouw  bij de entree van Floriade-park is de vaste stek waar de Provincie Flevoland en de Koninklijke VHG zich presenteren.

In en rond dit ‘Nature Based Building’ laten de groenspecialisten de bezoekers  ervaren wat het overkoepelende Floriade-thema ‘Growing Green Cities’ eruit  kan zien. Met de vergroening van Food Forum geven de betrokken VHG-ondernemers hun visitekaartje af.

NetwerkZes produceerde in opdracht van de Koninklijke VHG de promotiefilm over de totstandkoming van het groen in, om en op het unieke Food Forum paviljoen.

Diverse Hoveniersbedrijven en twee architectenbureaus werkten met elkaar samen.

Klik hier https://www.youtube.com/watch?v=FPIPGM_sWgg voor meer informatie