Logo Colland Arbeidsmarkt

Disclaimer

Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie doen hun uiterste best om de informatie op deze site zo zorgvuldig en actueel mogelijk weer te geven. Ook streven wij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Wij kunnen niet garanderen dat de site foutloos of zonder onderbreking functioneert.

Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid:
•  voor de inhoud van deze site(s) en de daarop of daardoor verstrekte informatie;
•  voor de inhoud van sites die zij niet onderhouden en waarnaar of waarvan deze site met een hyperlink of anders verwijst;
•  als er sprake is van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie;
•  voor het niet of te laat ontvangen en verwerken van naar hen gestuurde e-mails;
•  voor andere elektronische of digitale berichten en gegevens die op elektronische of digitale wijze aangeleverd dienen te worden;
•  voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen en/of verwerken daarvan.

Bij de berekeningen op de site gaan Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze zijn niet altijd op uw persoonlijke situatie van toepassing. De berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn.

De rechten op inhoudelijke informatie en beeldmateriaal op deze site liggen uitsluitend bij Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie. Zonder voorafgaande toestemming is het niet toegestaan om informatie die op deze site staat vermeld openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Privacy

Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie respecteren de privacy van alle gebruikers van zijn site(s). Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Uiteraard houden wij ons daarbij aan alle geldende wettelijke normen en eisen.

Met uw gegevens kunnen wij onze dienstverlening aan u verder verbeteren
Colland Arbeidsmarkt en/of zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens om u te kunnen informeren over uw persoonlijke situatie. U kunt hierbij denken aan de voor u geldende regeling of vergoeding. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw aanvragen en regelingen. En ook om u zo goed mogelijk te informeren over alle regelingen en diensten en eventuele wijzigingen in voorwaarden. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven daarbij van toepassing. Colland Arbeidsmarkt en zijn uitvoeringsorganisatie gebruiken uw gegevens uitsluitend voor voornoemde doeleinden. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of de afspraken die met u gemaakt zijn ons hiertoe verplichten.

 

 

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten
U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij Colland Arbeidsmarkt. De adresgegevens vindt u bij contact.

Wijzigingen
Colland Arbeidsmarkt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Vanzelfsprekend past Colland Arbeidsmarkt zo nodig het privacystatement aan in verband met wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze site bezoekt.

Uw persoonsgegevens in veilige handen

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

Colland Arbeidsmarkt heeft de nodige maatregelen getroffen om eind mei te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. We hebben onze systemen en processen beoordeeld. Waar nodig passen we deze voor 25 mei aan de nieuwe regelgeving aan.  Daarnaast wordt er een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld en wordt er een aangepaste privacyverklaring op de website geplaatst.

 

Heeft u een specifieke vraag over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen? U kunt uw vraag vanaf eind mei stellen aan onze functionaris voor de gegevensbescherming. Kan uw vraag niet tot eind mei wachten. Stuur uw vraag dan per e-mail naar info@colland-administratie.nl met als onderwerp ‘Privacy”. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

Voor meer algemene informatie over de nieuwe wetgeving verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Print Friendly, PDF & Email