Als werkgever is het belangrijk dat je de juiste premies afdraagt voor je medewerkers. Klik hier voor het Colland premieoverzicht voor 2023. De grote verschuivingen komen vooral door de verhoging van de brutolonen en het maximum premieloon dat verandert door de verhoging van het wettelijk minimumloon.

De premies voor de bedrijfstakregelingen betaal je aan Colland. Voor 2023 blijven die ongewijzigd. Wel verandert het maximum premieloon. Daar hebben sociale partners geen zeggenschap over. Het maximum premieloon wordt fors hoger door de aanpassing op het wettelijk minimumloon. Het maximum premieloon gaat van € 59.706,- naar € 66.956,-. Dat is een stijging van 12,14%. Vooral voor de salarissen die binnen deze bandbreedte vallen, ga je als werkgever dus flink meer premie afdragen. De aanpassing van de franchise voor BPL Pensioen ligt in lijn met de aanpassingen van de lonen.

Veranderingen in wettelijke premies
De wettelijke premies ondergaan wel wijzigingen. De premie Arbeidsongeschiktheidsfonds gaat verhoudingsgewijs voor kleine werkgevers meer omhoog dan voor grote werkgevers (+0,33% versus +0,06%). De premie Werkhervattingskas (Whk) stijgt gemiddeld iets (0,005%), maar dit zal voor veel werkgevers afhangen van de instroom in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De werkloosheidspremie daarentegen daalt iets (0,06%), net als de premie Zorgverzekeringswet (0,07%). De meest invloedrijke posten op de ontwikkeling van de loonkosten zijn daarom de verhoging van de brutolonen, vanuit de cao is dit 3% in 2023, en de verhoging van het maximum premieloon.

Wijzigingen voor werknemers
Voor werknemers daalt de premie voor de PAWW (Private Aanvulling op WW en WGA) naar 0,15%. Dit is een verlaging van 0,05%.

Bron: Cumela