Per 1 januari 2019 treedt de cao PAWW Agrarisch, Groen en Visserij in werking. De cao geldt voor de sectoren Glastuinbouw, Hoveniersbedrijf, Productiegerichte Dierhouderij, Open Teelten, Groothandel Bloembollen, Landbouwwerktuigen exploiterende ondernemingen en Bos en Natuur*). De cao heeft een avv-status gekregen en is daarmee verplicht voor werkgevers en werknemers van genoemde sectoren.

Cao PAWW
In de cao worden de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers opgenomen voor een aanvullende private uitkering, na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV.
Werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever in op het brutoloon van de werknemer. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds dat door Stichting PAWW wordt beheerd.

Meer informatie over de cao PAWW staat op de website van de Stichting PAWW.

*) Voor de sector Bos en Natuur geldt dat de cao PAWW alleen van toepassing is voor werkgevers die lid zijn van AVIH, NVBE of VLBO en vallen onder de werkingssfeer van de cao Colland.