In opdracht van het bestuur van Colland Arbeidsmarkt is in 2014 in alle bij Colland aangesloten sectoren een arbeidsmarktonderzoek gehouden onder ruim 3.000 bedrijven. Het rapport geeft een actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. 

Deze informatie in het onderzoeksrapport is verzameld ter ondersteuning van beleidsvorming voor sociale partners in de agrarische en groene sectoren, maar kan ook interessant zijn voor anderen zoals bedrijven, werknemers, het beroepsonderwijs, overheden en andere beleidsmakers. 

In het rapport wordt zo veel mogelijk aangesloten bij al beschikbare informatie van Colland Arbeidsmarkt (de zogenaamde factsheets) en overige vrij verkrijgbare arbeidsmarktgegevens. De informatie uit deze jaarlijks gepubliceerde factsheets wordt in dit rapport aangevuld met extra informatie over mobiliteit en verwachtingen van bedrijven in de nabije toekomst. Belangrijk is ook dat het door de omvang van het onderzoek mogelijk is om ook informatie te geven op het niveau van een aantal deelsectoren. 

Tussen de bij Colland aangesloten sectoren bestaan grote verschillen. Deze verschillen komen in het rapport duidelijk naar voren. Om gebruik van de gegevens te vergemakkelijken zijn daarom ook overzichten op sectorniveau gemaakt (de zogenaamde sectorfiches. Daarin is in 2 pagina’s een overzicht te zien van de belangrijkste cijfers uit zowel het onderzoek als uit de factsheets van Colland.

De grafieken en tabellen van iedere deelsector als geheel zijn verzameld in een dashboard. Hier kunt u arbeidsmarktinformatie uit verschillende deelsectoren met elkaar vergelijken. Deze informatie kunt u downloaden voor uw eigen documenten.